Handelsbetingelser hos SmartTID ApS (revideret 17. februar 2023)

Hos SmartTID bestræber vi os på at være så nemme at handle med som muligt. Vi har ingen kontrakter der skal underskrives, ingen forudbetalinger, ingen binding på vores services.

Vi henviser i stedet til disse enkle handelsbetingelser, som altid er gældende når der handles med SmartTID ApS uanset om der er handlet via vores hjemmeside, pr. e-mail eller telefon. De enkelte betingelser kan afviges hvis der er aftalt andet og fremgår skriftligt af eks. en ordrebekræftelse eller mail.

30 dages gratis prøveperiode.

En 30 dages gratis prøveperiode gælder fra den dag I modtager pakken. Hvis ikke pakken er returneret inden de 30 dage bliver den faktureret til aftalt pris.

3 timers opstartshjælp

Der følger altid 3 timers opstartshjælp med til en startpakke ifm. med en 30 dages gratis prøveperiode. De 3 timer kan frit anvendes til opsætning, installation, undervisning m.v. i SmartTID. Denne opsætning foretages remote via en fjernopkobling til en computer hos jer hvor vi kan se med på samme skærm og via telefon yde vores opstartshjælp. Hvis I ønsker at denne opstartshjælp skal foretages ude hos jer, faktureres særskilt for kørsel.

Evt. konsulentbistand ud over de 3 timers opstartshjælp vil blive faktureret til den gældende timepris også hvis I vælger et returnere startpakken inden for de 30 dage.

Konsulentarbejde

Konsulentarbejde, herunder undervisning, faktureres pr. påbegyndt 15 minutter til en timepris på 1.195,-

Kørsel

Kørsel faktureres pr. medgået tid + evt. omkostninger til bro og færge.

Abonnement

Forbruget af vores services opgøres hver den 20 i hver måned (dog pr. den 15 i december). Her opgøres hvor mange medarbejdere (der opkræves for minimum 5) som har registreret tid samt antallet af brugere i SmartTID siden den 21 i den forrige måned. Der er ingen binding på vores abonnement, så hvis der intet forbrug har været kommer der ingen regning for denne periode.

Brugere i SmartTID er navngivne og må kun bruges af den bruger de er oprettet til. Vi baserer opgørelsen på det antal brugere der er oprettet og foretager jævnligt kontrol af at samme bruger ikke bruges fra mere end én PC på samme tid. Der skal sendes skriftlig anmodning til support@smarttid.dk om nye brugere der ønskes oprettet eller eksisterende brugere der ønskes slettet igen.

Der faktureres månedsvis bagud pr. den 20. januar, 20 februar, 20 marts, 20 april, 20 maj, 20. juni, 20 juli, 20 august, 20. september, 20 oktober, 20 november og 15. december med specifikation af de månedlige opgørelser.

Rettigheder og brug af tjenesten

SmartTID ejer alle ejendoms-, og immaterielle rettigheder i og til tjenesten. SmartTID forbeholder sig herudover alle rettigheder, som ikke eksplicit er overdraget til kunden i henhold til disse betingelser.

Så længe I opfylder jeres forpligtelser i henhold til disse betingelser, særligt vedrørende betaling af abonnement, så overdrager SmartTID til jer en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at benytte tjenesten i henhold til nærværende vilkår.

I må ikke sælge, udlicitere, udleje, udlåne eller på anden vis overdrage jeres adgang til tjenesten til andre.

Garanti på hardware

Vi yder 12 måneders garanti på hardware. Hvis I oplever problemer med jeres TAG læsere eller tablets som er købt hos SmartTID, så skal I henvende jer til vores support. De vil så afgøre om problemet er omfattet af garanti og vil i så fald fremsende tilsvarende udstyr til ombytning. Det defekte hardware skal altid sendes retur til os hvis der er tale om en garantiombytning.

Serviceaftale

Vores SmartTID services indeholder en serviceaftale som dækker følgende:

  • Support, til jeres superbrugere, ydet af vores supportafdeling, pr. e-mail og telefon som omhandler spørgsmål til generel betjening af SmartTID. Som udgangspunkt er alle ”hv” spørgsmål dækket ind under aftalen.
  • Opdateringer i form af nye standard faciliteter og evt. fejlrettelser til SmartTID. Vi opdaterer databasen løbende efter behov, dog minimum 1 gang årligt. Nye features på smartphone distribueres via App Store og Google Play. Opdateringer til SmartTID Terminal fortages automatisk. Vi adviserer via nyhedsmails med de nye faciliteter og når der er nye versioner til download.

Serviceaftalen dækker ikke:

  • Support ydet af vores implementeringskonsulenter og programmører.
  • Undervisning. Det gælder undervisning af brugere i forbindelse med opstart af SmartTID og evt. undervisning til nye brugere senere.
  • Drifts og opsætningsopgaver. Eks. hvis I ønsker at vi skal foretage ændringer til jeres overenskomstopsætning, importere medarbejdere, arbejdsplaner m.v. er dette en konsulentopgave som vil blive faktureret.
  • Specialtilpasninger ud over standarden. Det kan eks. være reguleringskørsler som skal behandle helt specielle forhold som er gældende hos jer. Mail adviseringer eller rapporter efter jeres ønsker.
  • Integration med eksterne systemer, herunder ERP og lønsystemer.

Drift stabilitet og afbrydelser

Vi bestræber os på at have så høj drift stabilitet som muligt. Vi er dog ikke ansvarlige for drifts-afbrydelser eller fejl, som er uden for vores kontrol. Dette kunne være strømafbrydelse, telefejl og lign.

I tilfælde af driftsafbrydelser eller driftsforstyrrelser genopretter vi driften så hurtigt som muligt.

Planlagte afbrydelser vil blive adviseret i nyhedsbrev og det bestræbes, at planlagte afbrydelser sker uden for almindelige arbejdstid (kontortid).

Data

Alle kunder med en abonnementsordning har deres data hosted hos SmartTID ApS via vores hosting samarbejdspartnere som er Microsoft Azure. Alle data ligger i Microsoft SQL-databaser og I har fuld adgang til disse data med de logins og rettigheder I ønsker.

Der kan efter ønske indgås særlig databehandleraftale.

Der laves en fuld backup af alle databaser hver dag og denne gemmes dels på servere på en anden fysisk lokation samt hos en online backup udbyder i skyen. Vi gemmer seneste 14 dage, 8 ugebackups, 6 måneds backups og 1 årsbackup.

Ansvarsfraskrivelsesklausul

For krav, som vedrører SmartTID ApS’ opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

SmartTID ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

SmartTID ApS’ er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kundens tabte fortjeneste, tabte besparelser, krav fra tredjemand eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes SmartTID ApS’ forhold, uanset SmartTID ApS var blevet informeret om muligheden for sådanne krav.

Opsigelse

Der er ingen opsigelse periode fra jeres side. Ønsker I at opsige aftalen holder i blot op med at bruge
SmartTID.

SmartTID ApS kan opsige aftalen og lukke adgangen til systemet såfremt et udestående vedr. vores SmartTID services er mere end 2 måneder forfalden. Der vil blive rykket for betalingen 3 gange. 3 gang vil der blive gjort opmærksom på at adgangen vil blive lukket såfremt beløbet ikke er betalt inden for 14 dage uden yderligere varsel.

Betalingsbetingelser

Vores standard betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Prisregulering

De til enhver tid gældende priser kan findes på SmartTIDs hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af programpakker og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

Fakturering

Alle fakturaer, kreditnotaer, ordrebekræftelser, kontoudtog, rykkere fremsendes pr. e-mail i PDF-format til den mailadresse I opgiver til os.

Overdragelse

Vi forbeholder os ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører i henhold til vores databehandleraftale.

Tvister

Opstår der uenighed mellem os, som ikke kan løses ved forhandling, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som første instans.